Akami

0
0
Medzisúčet:0,00 

Žiadne produkty v košíku.

0

Košík

0
Medzisúčet:0,00 

Žiadne produkty v košíku.

Reklamačné podmienky predávajúceho

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Reklamačný poriadok Predávajúceho nadväzuje na Obchodné podmienky Predávajúceho a upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho pri vybavovaní reklamácii tovaru, zakúpeného Kupujúcim v rámci Kúpnej zmluvy. Pojmy používané v tomto Reklamačnom poriadku majú význam, ako je uvedený v Obchodných podmienkach Predávajúceho.
 2. „Predávajúci“ je Alena Čierna – AKAMI, mieto podnikania Slobody 53/65, 01851 Nová Dubnica, IČO: 47990066, fyzická osoba – podnikateľ, zapísaná Okresným úradom Trenčín, číslo živnostenského registra: 350-36750.
 3. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru – Kúpnu zmluvu. Kupujúci je spotrebiteľom v zmysle tohto Reklamačného poriadku, t.j. je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, t.j. osoba spĺňajúca zákonnú definíciu spotrebiteľa vyplývajúca z ustanovenia § 2 písm. a), zákona č. 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 4. Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný podľa príslušnej legislatívy predovšetkým – zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov, 250/2007 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácia“).
 5. Na účely Reklamácie Predávajúci uvádza svoje kontaktné údaje:
  Mobil: (+421) 0903461140
  E-mail  handmadeakami@gmail.com
  Webstránka: https://www.akami.sk
  Poštová adresa:  Alena Čierna – AKAMI, mieto podnikania Slobody 53/65, 01851 Nová Dubnica

II. Záručné podmienky

 1. Predávaný tovar vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim. 
 3. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä, ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V prípade doručenia Tovaru dopravným partnerom Predávajúceho v poškodenom obale, vyhotoví Kupujúci s dopravným partnerom Predávajúceho zápis o tejto skutočnosti – tzv. škodový zápis. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 4.  Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru Kupujcim (resp. ním oprávnenými osobami), používanie Tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o Tovar, nesprávnu manipuláciu a používanie Tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej manipulácii s Tovarom alebo akéhokoľvek neodborného zásahu do Tovaru počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto Tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný Tovar.
 5. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa predchádzajúceho bodu bezplatné.
 6. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými týmto zákonom. Za začiatok plynutia záručnej doby sa považuje okamih:
  – kedy Kupujúci kúpi fyzicky Tovar od Predávajúceho;
  – kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme tovar, v prípade Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je pre­daj tovaru;
  – kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravného partnera prevezme tovar, ktorý bol doda­ný ako posledný, ak sa tovary Objednané v jed­nej Objednávke dodávajú oddelene;
  – kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
  – kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
 7. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených legislatívou. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručený prejav vôle písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Bližsie okolonosti odstúpenia od Kúpnej zmluvy sú obsiahnuté v článku X. Obchodných podmienok Predávajúceho.
 8. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, sa Kúpna zmluva od počiatku ruší a Predávajúci a Kupujúci sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

III. Záruka

 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny Tovar. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim, resp. ním poverenou osobou. Za začiatok plynutia tejto doby sa pokladá okamih ustanovený v čl. II ods. 6 tohto Reklamačného poriadku Obchodných podmienok Predávajúceho.
 2. Ak je Kupujúci spotrebiteľ (v zmysle ustanovenia čl. I ods. 3 tohto Reklamačného poriadku) záručná doba je v súlade s ustanovením §620 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka neskorších prepisov 24 mesiacov.
 3. Ak je Kupujúci podnikateľom, t.j. subjektom nespadajúcim pod definíciu ustanovenia čl. 1 ods. 3 tohto Reklamačného poriadku a Tovar kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi ustanoveniami§ 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy Tovaru.
 5. V prípade výmeny Tovaru za nový dostane nové doklady, na ktorých bude uvedený vymenený Tovar.
 6. Prípadné ďalšie Reklamácie sa uplatňujú na základe nových dokladov a Reklamačného dokladu. V prípade výmeny Tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového Tovaru.
 7. Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

IV. Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje u Predávajúceho, kontaktovaním Predávajúceho prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v článku I tohto Reklamačného poriadku.
 2. Predávajúci rozhodne o Reklamácii Tovaru ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho a ak vada alebo poškodenie vznikla najmä:
  a) preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore so štandarným použitím; (napr. pádom, mechanickým poškodením a pod.);
  b) v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do Tovaru;
  c) ak vada vznikla bežným opotrebením;
  d) ak predložený záručný list, doklad o kúpe tovaru alebo iný doklad preukazujúci, že Tovar bol zakúpený u Predávajúceho, nesie zjavné známky prevedených zmien údajov;
  e) pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto Reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty,
  f) pri živelných katastrofách.
 4. Predávajúci je povinný vybaviť Reklamáciu a ukončiť Reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) odovzdaním opraveného Tovaru;
  b) výmenou Tovaru;
  c) vrátením kúpnej ceny Tovaru;
  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru;
  e) odôvodneným zamietnutím Reklamácie Tovaru.
 5. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu (ak je to možné do originálneho obalu), ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na vhodnú prepravu Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.
 6. V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo dopravným partnerom na adresu sídla Predávajúceho na adresu uvedenú v tomto Reklamačnom poriadku, zodpovedná osoba Predávajúceho tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal). Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia lehoty na vybavenie Reklamácie je dátum prijatia od pošty alebo dopravného partnera. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
 7. Zodpovedná osoba Predávajúceho v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na vybavenie Reklamácie v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 250/2007 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a bezodkladné kontaktovanie Kupujúceho o vybavení Reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, doporučeného listu, prípadne sms.
 8. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade nesprávnej manipulácii s Tovarom.
 9. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený Tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. 
 10. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako tovar bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak Tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady po oprave alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na Tovare. 
 11. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 12. Ak Predávajúci Reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú, t.j. Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar. 
 13. Ak má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy, je na Kupujúcom, ktoré z práv si u Predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu Predávajúceho meniť svoj nárok. 

V. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci poskytne tento Reklamačný poriadok Kupujúcemu pri kúpe Tovaru, ako aj ho zverejňuje na webstránke Internetového obchodu Predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, rešpektujúc zákonné ustanovenia príslušnej legislatívy.
 3. V častiach, výslovne neupravených týmto Reklamačným poriadkom platia ustanovenia Obchodných podmienok Predávajúceho, resp. príslušná legislatíva, a to predovšetkým zákon č 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov, 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.októbra 2020.

V Novej Dubnici, 1. októbra 2020

Scroll to Top

Prihlásenie